Skip to main content

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

SPORTSKOG KINOLOŠKOG KLUBA RIJEKA

U Rijeci, 27. ožujka 2015.

Na temelju članka 23. , stavak 12., Sportskog kinološkog kluba Rijeka, Skupština Sportskog kinološkog kluba Rijeka (u daljnjem tekstu SKK Rijeka) na svojoj sjednici održanoj 27.03.2015. godine, donijela je

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE SKK RIJEKA

Članak 1.
Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i djelovanje sjednice SKK Rijeka (u daljnjem tekstu Skupština).

Članak 2.
Odredbe ovog Poslovnika primjenjuju se na sve osobe koje sudjeluju u radu sjednice Skupštine.

Članak 3.
Skupštinu sačinjavaju svi redovni aktivni članovi SKK Rijeka.

Članak 4.
Sjednice Skupštine su javne.
Skupštini mogu prisustvovati aktivni redovni članovi te gosti pozvani od strane Izvršnog odbora SKK Rijeka i akreditirani novinari.
Popis odazvanih članova Skupštine utvrđuje kandidacijsko-verifikacijska komisija na početku same sjednice.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna natpolovična većina redovnih aktivnih članova Skupštine SKK Rijeka.
Ako se ni protekom od 30 minuta od vremena zakazanog za početak sjednice ne postigne natpolovična većina zastupnika, Skupština će pravovaljano odlučivati, ako je nazočno najmanje 1/4 redovnih aktivnih članova Skupštine SKK Rijeka.
Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

Članak 5.
Ukoliko je na dnevnom redu sjednice Skupštine pitanje koje predstavlja poslovnu ili drugu zakonom propisanu tajnu, materijali za tu točku dnevnog reda podijeliti će se na početku sjednice ili će se samo čitati.

Članak 6.
Radom redovne skupštine SKK Rijeka rukovodi Predsjednik Skupštine uz dva člana radnog predsjedništva koji se iz redova aktivnih redovnih članova biraju javnim glasovanjem.
Radom izvanredne izborne skupštine rukovodi radno predsjedništvo skupštine koje čine tri člana izabrana javnim glasovanjem iz redova aktivnih redovnih članova.
Prijedlog za članove Radnog predsjedništva ističe sazivač, a prijedlog mogu podnijeti i aktivni redovni članovi neposredno na sjednici Skupštine.

Članak 7.
Skupština na prijedlog predsjedavajućeg bira kandidacijsko­-verifikacijsku komisiju od tri člana. Kandidacijsko-verifikacijska komisija utvrđuje broj nazočnih zastupnika i konstatira pravovaljanost rada Skupštine, prikuplja i verificira kandidature za pojedina tijela,te prikuplja i zbraja glasačke listiće, ako je glasovanje tajno.

Članak 8.
Predsjedavajući utvrđuje prihvaćanje prijedloga Dnevnog reda.
Primjedbe i prijedlozi za Dnevni red dostavljaju se neposredno na Skupštini.

Članak 9.
Predsjedavajući osigurava:

  • da se sjednica Skupštine odvija prema usvojenom dnevnom redu, prema odredbama statuta SKK Rijeka i ovog Poslovnika;
  • daje riječ zastupnicima, gostima i drugim nazočnim osobama po redoslijedu prijavljivanja;
  • izriče mjere ukoliko dođe do narušavanja reda na sjednici predviđene ovim Poslovnikom;
  • obavlja i druge poslove koji mu se stavljaju u nadležnost;

Članak 10.
O svakoj točki dnevnog reda predsjedavajući otvara, vodi i zatvara raspravu.
Obrazloženje o pojedinim točkama dnevnog reda prvenstveno daje autor materijala, a ukoliko je to potrebno obrazloženje može dati i predsjedavajući.
Prijave za diskusiju za sve točke dnevnog reda daju se usmeno nakon usvajanja dnevnog reda. U slučaju velikog broja prijavljenih, ili nekog drugog ograničavajućeg čimbenika, predsjedavajući, uz obrazloženje članovima Skupštine, može ograničiti trajanje diskusija na tri minute. Iz ograničenja su izuzeti podnositelji izvješća i uvodnih izlaganja.
Bez prijave se može javiti samo za repliku u trajanju od jedne minute.
Tijekom rada sjednice Skupštine nitko ne može govoriti prije nego zatraži i dobije riječ, osim predsjedavajućeg. Predsjedavajući daje riječ članovima Skupštine po redu prijave za raspravu. O svakoj točki dnevnog reda, član Skupštine može govoriti samo jednom. Izuzetno, radno predsjedništvo može članu Skupštine omogućiti da govori dva ili više puta o istoj točki dnevnog reda.

Članak 11.
Predsjedavajući strogo vodi računa o pravu članova Skupštine i ostalih sudionika na sjednici, da ih nitko ne prekida u govoru i upada u riječ ili ih ometa u slobodnom izlaganju na bilo koji način – upadicama ili gestikuliranjem. Iznimno, ukoliko se član Skupštine udalji od pitanja o kojemu se raspravlja ili ako je nepotrebno opširan, ili svojim govorom vrijeđa, kleveće ili na bilo koji drugi način izaziva nekoga od nazočnih, odnosno treću osobu, predsjedavajući je dužan upozoriti ga na pridržavanje dnevnog reda, odnosno da svoj govor skrati i da ne narušava red na sjednici vrijeđanjem ili na bilo koji drugi način.
Ukoliko član Skupštine ili treća osoba ne prihvate upozorenje, predsjedavajući im može oduzeti riječ i u ponovljenom slučaju takva osoba može biti odstranjena sa sjednice Skupštine.

Članak 12.
Zbog narušavanja reda i ometanja rada sjednice Skupštine, članu Skupštine ili gostu koji pribiva na sjednici Skupštine, mogu se izreći slijedeće mjere:

  • javna opomena
  • oduzimanje riječi
  • udaljavanje sa sjednice

Mjere donosi i obznanjuje predsjedavajući po svojoj procjeni, a mjeru udaljavanjanja dužan je prethodno najaviti.
Mjera oduzimanja riječi može se odnositi samo na jednu točku dnevnog reda, a mjera udaljavanja samo na sjednicu na kojoj je izrečena.

Članak 13.
Rasprava u pravilu traje dok svi prijavljeni ne izvrše svoja izlaganja. Izlaganja se ne moraju predočiti Skupštini usmeno nego se mogu dati pisano i kao takva se moraju uvrstiti u zapisnik.
Iznimno, rasprava se odlukom Skupštine, a na prijedlog predsjedavajućeg, može prekinuti ukoliko je pitanje o kojem se raspravlja dovoljno dobro razjašnjeno. Po okončanju rasprave, predsjedavajući zaključuje raspravu i stavlja prijedloge na glasovanje.
Ukoliko su tijekom rasprave iznijeti dodatni prijedlozi, odnosno amandmani za dopunu odluke, najprije se glasa o tim prijedlozima, odnosno amandmanima.
Članak 14.
Skupština donosi odluke javnim glasovanjem.
Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima dnevnog reda glasuje tajno.
Javno glasovanje se obavlja dizanjem ruku.

Članak 15.
Ukoliko je sjednica Skupštine izborna na njoj se bira predsjednik SKK Rijeka.
Kandidate za predsjednika SKK Rijeka predlažu članovi usmenim ili pisanim putem na sjednici.
Kandidati koji dobiju deset nominacija; što utvrđuje kandidacijsko-verifikacijska komisija; obvezni su iznijeti svoje programe na Skupštini; a potom se pristupa glasovanju.
Izabran je kandidat koji dobije većinu glasova nazočnih redovnih aktivnih članova.

Članak 16.
Poslije stanke od 10-15 minuta, izabrani predsjednik SKK Rijeka predlaže Skupštini osam članova Izvršnog odbora iz redova redovnih aktivnih članova SKK Rijeka.
Zastupnici glasuju za listu u cjelini. Ukoliko lista ne dobije većinu glasova nazočnih, mandatar predlaže drugu listu.

Članak 17.
Na zasjedanju Skupštine vodi se zapisnik koji sadrži:
redni broj sjednice;
mjesto i datum održavanja;
ime i prezime osobe koja otvara sjednicu;
imena i prezimena članova radnog predsjedništva i predsjedavajućeg;
broj prisutnih članova
imena i prezimena zvaničnih gostiju sjednice Skupštine SKK Rijeka;
osobe koje su izlagale sadržaj govora ili su ga pisano priložile;
vrijeme početka (prekida) i završetka sjednice;
potpis zapisničara i ovjerovitelja zapisnika, koji se biraju na početku zasjedanja Skupštine.
Uz zapisnik se prilažu sva izvješća i materijali po točkama dnevnog reda kao i priloženi pisani prilozi uz pojedine točke dnevnog reda ukoliko postoje.
Za vođenje zapisnika Skupština na prijedlog predsjedavajućeg, bira zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.

Članak 18.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu odmah nakon usvajanja na ovoj sjednici Skupštine i sastavni je dio zapisnika sa ove sjednice, a koji se trajno čuva u arhivu SKK Rijeka.
U Rijeci, 27. ožujka 2015.


 

Predsjednik:

Mirjana Krstić Arbanas, dr. med.

logo

Skinite poslovnik o radu skupštine: